GURINDAM


Gurindam merupakan sejenis bentuk puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Bentuk yang terikat biasanya terdiri dari pada dua baris serangkap, menyerupai syair dua baris atau nazam. Setiap baris biasanya mengandungi tiga atau empat, enam atau lebih perkataan; dan pola rima a-a; a-b atau serima (monoryme). Tiap serangkap merupakan sebahagian daripada idea yang berturutan dan biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk menyatakan keseluruhan idea.
Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas, sama ada berangkap atau tidak. Walaupun setiap rangkap dapat berdiri sendiri tetapi biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk meyatakan satu keseluruhan idea.
Dari segi bentuk ia sama seperti talibunteromba atau mantera; tetapi tergolong sebagai gurindam karena isinya mengandung nasihat, pengajaran dan kebenaran, berbeza dengan mantera. Gurindam tidak mengandung unsur sihir; dan berbeda dengan teromba, ia tidak merujukkan kepada salasilah atau undang-undang setempat.
Gurindam juga dapat merangkum puisi yang lebih bebas, yang secara sinkronis tergolong sebagai puisi moden, terutama di peringkat awal perkembangannya. Kebanyakan karya puisi dalam peringkat itu memperlihatkan kebebasan dari segi bentuk dan isi tetapi masih terkongkong kepada nilai-nilai puisi tradisional dari segi pola rima, rentak an unsure-unsur estetik yang lain.

ciri-ciri gurindam
Rangkap
mempunyai dua baris serangkap @ beberapa baris dalam rangkap. setiap baris dalam baris rangkap merupakn isi @maksud dan perlu bersambung dengan baris-baris dalam rangkap berikutnyauntuk membawa makna yang lengkap.baris pertama dikenali sebagai 'jawab'. baris pertama dikenali sebagai syarat dan@peristiwa dan baris kedua pula menyatakanketerangan @ menjelaskan apa yangtelah dinyatakan oleh baris @ ayat pertama tadi.

perkataan 

jumlah perkataaan juga tidak tetap.

suku kata 

jumlah suku kata tidak tetap

rima 

rima akhirnya juga tidak tetap

Jenis jenis gurindam
  • gurindam serangkap dua baris
  • gurindam seragkap 4 baris 
  • gurindam bebas
Fungsi Gurindam
  • gurindam dapat dijadikan sebagai gambaran masyarakat yang dapat menunjukkan kreativiti dan estetika serta daya intelek masyarakat melayu silam salam memdepani kehidupan mereka
  • juga dapat dijadikan bahanuntuk berkomunikasi dalam kalangan masyarakat
contoh Gurindam
gurindam fasal yang keenam
cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan ubat

cahari olehmu akan guu
yang boleh tahukan tiap seteru

cahari olehmu akan isteri
yang boleh menyerahkan diri

cahari olehmu kawan 
pilih segala orang setiawan

cahari olehmu akan abadi
yang ada baik sedikit budi


TERIMA KASIH JEMPUT KOMEN :)

 
This blog is proudly powered by Blogger.com | Edit by inikisahtia.com